a firm regulated by RICS

IFRS/IAS 16

IAS 16 is een boekhoudkundige maatregel binnen het IFRS en maakt 2 boekhoudkundige modellen mogelijk.

1. Het kostenmodel waarbij het actief wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. [IAS 16.30]

2. Het herwaarderingsmodel waarbij het actief wordt geboekt tegen een geherwaardeerd bedrag, namelijk de reële waarde op de datum van de herwaardering, verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen, op voorwaarde zodat de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald. [IAS 16.31]

Een reële waarde / fair value bepaling dient de marktwaarde te weerspiegelen en dient dus aangepast te worden indien de marktomstandigheden veranderen. Onder het herwaarderingsmodel moeten herwaarderingen daarom regelmatig worden uitgevoerd.

Specifieke kennis om taxaties van bedrijfsmiddelen tegen reële waarde te waarderen is veelal aanwezig bij onze RICS en Federatie TMV gecertificeerde taxateurs. Ook wordt gebruik gemaakt van ons netwerk van deskundige om tot de juiste waardering te komen.

© 2024 Timbre Taxaties, alle rechten voorbehouden